Dokumenty rss

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí vydává školní řád, který upravuje

 

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

b) provoz a vnitřní režim školy

 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Školní řád je zpracovaný v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Je zveřejněn na přístupném místě ve škole (šatny dětí), na webových stránkách mateřské školy. Zákonní zástupci dětí jsou informováni o jeho vydání a obsahu také na rodičovských schůzkách.

 

Zřizovatelem Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí je Město Lanškroun. Mateřská škola (dále MŠ) je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací na základě usnesení Zastupitelstva Města Lanškroun č.130/2002.

 

 

 

 

 

 

Článek 2

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i ostatními pracovníky

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí s cílem rozvíjet a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a mateřské školy.

Odpovědnost zákonných zástupců za vývoj a výchovu svého dítěte je prvořadá.

Pedagogičtí i ostatní pracovníci školy usilují o vytváření dobrých vztahů se zákonnými zástupci dětí, se snahou o vstřícné a věcné jednání, které bude základem pro naplňování cílů vzdělávání dítěte a také jeho spokojenosti v mateřské škole.

Zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne škole nebo jiné důležité informace o dítěti, jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, k jejichž naplnění přispívají pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

 

Dítě má právo na vzdělávání v  souladu se zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon) v platném znění, kde předškolní vzdělávání :

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

 • doplňuje výchovu v rodině a vytváří základy pro pokračování ve vzdělávání dítěte

 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte

 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

 • podílí se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a učení dítěte

 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání

 • dle podmínek školy poskytuje podpůrná opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

Dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

Dítě má právo na psychicky i fyzicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Při vzdělávání mají děti práva, která vycházejí z Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte.

 

Podrobnosti k výkonu práv dětí:

 

 • Každé dítě má právo na harmonický rozvoj a vyrůstat v prostředí plném porozumění

a tolerance.

 • Má právo stýkat se s oběma rodiči.

 • Každé dítě má právo svobodně vyjadřovat své názory a to na všechny záležitosti, které se jej týkají.

 • Dítě má právo na svobodu projevu.

 • Dítě má právo na ochranu před tělesným či duševním násilím, ponižujícím zacházení nebo trestáním.

 • Duševně, tělesně či smyslově postižené dítě má právo prožívat plného života tak, aby byla respektována jeho důstojnost a aby se rozvíjela jeho osobnost. Má právo na zvláštní péči, na přístup ke vzdělání a odborné přípravě tak, aby se mohlo co nejlépe účastnit života a práce ve společnosti.

 • Dítě má právo na odpočinek a volný čas, na hru, oddechové činnosti odpovídající jeho věku jakož i na na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti.

 • Dítě má právo na svou ochranu před používáním návykových látek.

 • Přístup ke vzdělávání mají i cizinci v souladu s platnými právními předpisy.

 • Další práva viz. Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců v podmínkách MŠ

 

 • Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby docházka dítěte do mateřské školy byla pravidelná a případná nepřítomnost dítěte v MŠ byla vždy řádně omluvena (nepřítomnost delší než 14 dní písemně omluvena), děti, jejichž předškolní vzdělávání je povinné, musí být písemně omluveny při každé absenci.

 • Zákonný zástupce dítěte má právo být informován o průběhu, výsledcích a celkovém prospívání svého dítěte v mateřské škole. Má právo na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí.

 • Zákonný zástupce má možnost podílet se na tvorbě programu školy, účastnit se společných programů, projektů a dalších akcí pro děti a podílet se na jejich hodnocení.

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o cílech a obsahu předškolního vzdělávání jejich dětí, které naleznou ve školním vzdělávacím programu (dále jen ŠVP) ,,S písničkou za poznáváním světa“, který je přístupný v šatnách dětí a zároveň mají možnost tento program doplnit o další náměty, akce pro děti apod.

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o doplňujících programech, projektech

apod., které jsou také součástí ŠVP.

 • konní zástupci dítěte mají možnost domlouvat se s pedagogickými pracovnicemi na společném postupu ve výchově a vzdělávání dítěte a mají právo vyjadřovat se

k podstatným záležitostem při vzdělávání jejich dětí. K řešení těchto otázek mají

právo využít konzultačních hodin pedagogů nebo si dohodnou termín schůzky

s pedagogickým pracovníkem, ředitelkou školy, případně jiným pracovníkem školy

v jinou vyhovující dobu.

 • V zájmu informovanosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni sledovat informace na nástěnkách v šatnách dětí, dle možnosti také webové stránky naší školy (www.ms-wolkerova.cz).

 • Zákonní zástupci jsou povinni se na požádání ředitelky školy osobně zúčastnit projednávání závažných otázek, které se týkají vzdělávání dítěte.

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni dodržovat pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s ostatními zákonnými zástupci dětí a jinými dětmi docházejícími do mateřské školy.

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotním stavu dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni neprodleně oznamovat škole změny v osobních údajích včetně změny zdravotní pojišťovny, telefonního čísla a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte v mateřské škole.

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a režim mateřské školy.

 • Zákonní zástupci dětí jsou povinni řídit se školním řádem mateřské školy.

 

 

Článek 3

Provoz a vnitřní režim školy

 

Základní organizace a provoz MŠ

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let.

 • Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

 • Předškolní vzdělávání v naší škole se uskutečňuje podle vlastního ŠVP PV s názvem

,,S písničkou za poznáváním světa“, který je zpracován dle RVP PV. Upřesňuje cíle, obsah i formy vzdělávání v naší škole v návaznosti na  podmínky naší školy. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je uložen na přístupném místě ve škole (šatny dětí), kde se s ním mohou zákonní zástupci dětí i veřejnost blíže seznámit.

 • Pedagogické pracovnice pracují na jednotlivých třídách dle vlastních třídních vzdělávacích programů, které vypracovávají na základě podmínek v daných třídách.

 • Průběh vzdělávání je v naší škole pravidelně vyhodnocován.

 • Předškolní vzdělávání probíhá ve 3 ročnících. Děti jsou zařazovány do tříd podle věku (podle data narození). Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

 • Naše škola upřednostňuje homogenní složení tříd. Pokud převyšuje počet dětí věkové skupiny kapacitu tříd, dochází k utvoření heterogenních tříd.

Děti jsou do tříd rozděleny postupně dle data narození, ale zároveň ředitelka přihlíží při rozdělení dětí k podmínkám a potřebám školy.

 

Třídy:

,,Berušky“ - 2-3leté děti

,,Včelky“ - 3-4leté děti

,,Motýlci“ - 4-6leté děti

Každá třída má svou organizaci dne - režim, který je pouze vodítkem v denním programu. Pedagogické pracovnice ho přizpůsobují aktuálním potřebám a přáním dětí, dále je přizpůsobován v případě různých akcí, projektů či programů, které vyplývají ze Školního vzdělávacího programu , a také v dalších neplánovaných případech, které se vyskytnou během roku.

 

 • Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětí ve třech třídách s celodenním provozem od 6.15 do 16.00 hodin. Provoz je stanoven v souladu s potřebami zákonných zástupců děti.

 • Děti přicházejí do školy v době od 6.15 do 8.00 hodin, pozdější příchody je možné dohodnout s třídními učitelkami. Celý areál školy je z důvodu bezpečnosti dětí uzamčen v 8.10 hodin. Jsou uzamykány všechny vchody do budovy školy (8.05 h.) i branky do školní zahrady (8.10 h.). Škola je přístupná v době vyzvedávání obědů a v době vyzvedávání dětí z MŠ, tzn. od 11.00 do 13.00 hod. a poté až od 14.00 hod. . Ke vstupu do areálu v době uzamčení lze využít zvonku u horní branky.

 • Zákonný zástupce předává dítě po jeho převlečení a přezutí v šatně osobně učitelce do třídy.

 • Zákonný zástupce si přebírá dítě od učitelky přímo ze třídy mateřské školy,

popřípadě ze zahrady mateřské školy v době od 12.15 do 12.30 hod. a od 14.15 do 16.00 hod., a to vždy osobním kontaktem s učitelkou.

 

 

 

 

Denní program v MŠ

 

6.15-9.45 -scházení dětí, ranní hry a volné aktivity dle přání dětí či nabídky

učitelky

-individuální péče dětem, grafomotorika

-ranní cvičení a pohybové hry, tanečky

-hygiena

-didakticky zacílené činnosti ( ve skupinách či individuálně vycházející

ze ŠVP, TVP - probíhají denně dle vlastního zájmu dětí se řízených

činností zúčastnit)

-skupinová a individuální péče dětem ( dětem s odkladem školní

docházky, nadaným dětem, dětem s vadami řeči, dětem se SVP...) -volné hry dětí

 

8.45 -svačina (probíhá formou samoobslužnosti, případně s pomocí

učitelky-dle schopnosti dítěte)

 

9.45-11.45 -pobyt venku (školní zahrada, vycházky) důvodem zkrácení či vynechání pobytu venku jsou: inverzní počasí, případně znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 stupňů

-hygiena

 

11.45-12.15 -oběd (polévku dětem nalévají učitelky, hlavní jídlo si dle

schopností odebírají děti samy, případně roznášejí učitelky)

 

12.15-14.00 -hygiena, odpolední odpočinek, klidové činnosti, doplňkové programy s individuální péčí dětem

 

14.15-16.00 -pohybová aktivita (pohyb. hry, tanečky, pohyb. improvizace dle

hudby,..) , hry a zájmové činnosti, pokračování a dokončování

prací a činností z dopoledního programu, pobyt venku na školní

zahradě, individuální péče dětem

14.00-14.15 -svačina

 

Přijímání dětí do mateřské školy

 

 • Ředitelka stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, a to v době od 2.5. do 16.5. a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (Lanškrounské listy, webové stránky školy i zřizovatele, vyvěšení oznámení o zápisu v šatnách dětí, na hlavních brankách na oplocení areálu mateřské školy).

 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tzn. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku. Povinnou předškolní docházkou se rozumí pravidelná denní docházka v pracovních dnech s výjimkou období školních prázdnin vyhlášených MŠMT.

 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě

o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka je maximálně 3 měsíce.

 • Zákonní zástupci dětí jsou písemně vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě do třiceti dnů po doručení žádosti k předškolnímu vzdělávání veřejným oznámením. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 • Ředitelka mateřské školy stanoví kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vyšší než počet volných míst v mateřské škole. Kriteria k přijímání dětí jsou každoročně stanovena podrobněji jako příloha Směrnice k přijímání dětí do mateřské školy.

 • Přednostní přijetí mají děti, které svým trvalým pobytem (cizinci svým místem pobytu) přísluší ke školskému obvodu školy a před začátkem školního roku, tzn. ke dni 31.8. 2017, dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§34 odst.3 školského zákona).

 

 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, proto ředitelka školy přijímá děti na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, na níž je vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, včetně jeho proočkování.

 • O přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dětem jsou poskytována při vzdělávání podpůrná opatření navrhovaná poradenským zařízením (např. individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory, asistent pedagoga, osobní asistent a další).

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Pokud budou zákonní zástupci požadovat změnu dohodnutých podmínek, je nutno tuto změnu projednat a dohodnout s ředitelkou školy.

 • Zákonní zástupci nahlásí v mateřské škole každou změnu v uvedených údajích evidenčního listu. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy, samosprávy a pro potřebu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 • Mateřská škola nabízí zákonným zástupcům možnost adaptačního programu pro nově přijaté děti (pobyt dítěte se zákonným .zástupcem v době ranních her, pobytu venku apod.). Termín adaptačního programu si zákonný zástupce domluví předem s  učitelkou na třídě či ředitelkou.

 • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami jsou poskytována podpůrná opatření ve spolupráci s poradenským zařízením.

 • Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky dítěte, tuto skutečnost oznámí ředitelce školy nejpozději do termínu vyhlášení zápisu dětí do mateřské školy na další školní rok.

 

Ukončení předškolního vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 

Ukončit předškolní vzdělávání nelze dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

ORGANIZACE V MŠ – povinná předškolní docházka, individuální vzdělávání, přivádění, předávání a vyzvedávání dětí, omlouvání dětí

 

Povinná předškolní docházka

Povinnou předškolní docházkou se rozumí pravidelná denní docházka v pracovních dnech s výjimkou období školních prázdnin vyhlášených MŠMT. Minimální rozsah povinné docházky je ředitelkou školy stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hodin.

Zákonný zástupce musí zajistit, aby dítě s povinnou předškolní docházkou docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte vždy, a to písemně s uvedením důvodu absence do omluvného listu dítěte

.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky na číslo školy 465 322 596

b) osobně třídní učitelce, ředitelce nebo jinému přítomnému pracovníkovi

(omluva s dobou nepřítomnosti je zapsána pracovníkem, který hovor přijal či se zákonným zástupcem osobně hovořil)

 

Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději 3 dny ode dne výzvy.

V případě zvýšené omluvené absence či velmi nepravidelné omluvené absence ověřuje ředitel školy její věrohodnost, tzn. může požadovat potvrzení lékaře o nemoci dítěte či potvrzení o jiných důvodech absence.

Nepřítomnost dětí je pravidelně vyhodnocována třídním učitelem. Neomluvenou či zvýšenou omluvenou absenci dítěte řeší třídní učitelka společně s ředitelkou školy pohovorem se zákonným zástupcem dítěte a při pokračující nepřítomnosti dítěte postupuje věc podle §34a odst.4 orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.

Zákonný zástupce, jehož dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli školy nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. V průběhu školního roku lze plnit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno řediteli mateřské školy.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, dále období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a také důvody pro individuální vzdělávání.

Ředitel školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být vzděláváno, které vycházejí z RVP PV.

Mateřská škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v těchto oblastech a doporučuje další postup při vzdělávání. Termín prvního ověření je stanoven v době od 15.11. do 8.12., náhradní termín v době od 10.12. do 18.12. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte. Ověřováním se rozumí přezkoušení dítěte v jednotlivých oblastech společně s předložením výstupů ve formě portfólia dítěte. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.

 

Přivádění, předávání a vyzvedávání dětí, omlouvání dětí

 

 • Zákonní zástupci předávají dítě ve vhodném oblečení a přezuté osobně učitelce do třídy mateřské školy do 8.00 hodin. Pozdější příchody dohodnou s pedagogickým pracovníkem předem.

 • Učitelka odpovídá za dítě od převzetí od zákonného zástupce dítěte až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jinému pedagogickému pracovníkovi školy.

 • Zákonní zástupci dítěte mohou písemně pověřit či zmocnit jinou osobu k předávání učitelce a vyzvedávání dítěte od učitelky.

Písemné pověření a zmocnění k vyzvedávání dítěte podepsané zákonným zástupcem dítěte předají zákonní zástupci učitelkám v jednotlivých třídách mateřské školy na počátku školního roku.

 • Zákonní zástupci či pověřené osoby dítě vyzvedávají buď ze třídy nebo ze školní zahrady, a to pouze osobním kontaktem s učitelkou školy.

 • Pokud si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě z mateřské školy do konce provozní doby (16.00 hodin), učitelka se pokusí telefonicky kontaktovat zákonné zástupce. V případě, že se kontakt nezdaří, kontaktuje pověřenou osobu k vyzvedávání, na níž má škola telefonický kontakt. Pokud se kontakt nezdaří nebo nelze dítě těmto osobám předat, učitelka o skutečnostech informuje ředitelku školy. Škola se poté obrací na Městský úřad v Lanškrouně, který je podle § 15 zákona č.359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí v platném znění povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně je nucena obrátit se s žádostí o pomoc na policejní orgány.

 • Zákonný zástupce je povinen osobně nebo telefonicky omlouvat každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole, včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti. Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky na číslo školy 465 322 596

b) osobně třídní učitelce, ředitelce nebo jinému přítomnému pracovníkovi

Při nepřítomnosti delší než 14 dní doloží zákonný zástupce důvod nepřítomnosti v písemné formě, a to na předtištěný formulář u třídní učitelky, u dětí s povinnou předškolní docházkou do omluvného listu při každé absenci.

 • Děti potřebují pro pobyt v mateřské škole přezutí (bačkory či obuv s pevnou patou), pyžamo nebo noční košilku, náhradní spodní prádlo, látkové nebo papírové kapesníky a oblečení na školní zahradu vhodné pro dané roční období. Osobní věci dítěte zákonní zástupci označí tak, aby nedošlo k záměně a uloží věci urovnaně na určené místo (dle značky dítěte) do přihrádky, na věšák a do plátěné tašky. Horní desky věšáků s botníky se nechávají volné.

 • Pokud dojde ke ztrátě osobních věcí dítěte, neprodleně tuto skutečnost nahlásí pedagogickému pracovníkovi, který bude neodkladně informovat ředitelku školy. Mateřská škola neodpovídá za cenné věci dítěte (např. náušnice, řetízky, hračky apod.), které si do mateřské školy přinese. Mateřská škola neodpovídá za kola, koloběžky a podobné dopravní prostředky, pokud nejsou bezpečně upevněny ke stojanům.

 

 

 

Stravování dětí v mateřské škole

 

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.

 • Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2008 Sb., o školním stravování, v platném znění. Dítě se stravuje vždy, pokud je v době podávání jídla přítomno

v mateřské škole.

 • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející jídlo a jedno navazující, včetně tekutin v rámci pitného režimu.

 • Během dne je dodržován pitný režim - děti mají celodenně k dispozici ve třídách pití, mají možnost výběru a mohou se napít dle vlastní potřeby.

 • Přihlašování a odhlašování stravování se provádí osobně v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 465 322 596 den předem do 14.00 hodin.

 • První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole -Vyhláška č.107/2008 Sb., § 4 odst. 9. První den neodhlášeného oběda, tzn. v první den nepřítomnosti, si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd do vlastních nádob v době od 11.00 do 11.30 hod. (pouze do jídlonosičů).

 • V případě neomluvené nepřítomnosti bude poplatek za stravování zrušen teprve třetí den.

 • Stravování zajišťuje ve škole provozářka mateřské školy. Případné dotazy nebo připomínky ke stravování v naší škole projednává zákonný zástupce s ní.

 • Stravné je určeno výší normativu (příloha č.2 vyhlášky MŠMT č. 463/2011 Sb.,) a je hrazeno zálohově převodem na bankovní účet mateřské školy s příslušným variabilním symbolem po předchozí vzájemné dohodě zákonného zástupce a ředitelky školy.

Zákonný zástupce je povinen dodržet termín úhrady, který je dán do 14. dne v měsíci.

Oznámení o výši zaplaceného stravného za daný měsíc bude zveřejněno pravidelně na nástěnkách v šatnách dětí. Vyúčtování proběhne k poslednímu dni v měsících prosinci a srpnu.

 • Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne-li si s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

 • V souladu s ustanovením zákona č.561/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., v platném znění, o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (šatny dětí) nejpozději 30.června předcházejícího školního roku ( viz. Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ ).

 • Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat osvobození od placení úplaty za předškolní vzdělávání, předloží žádost ředitelce mateřské školy. Tiskopis si vyžádá u provozářky MŚ.

 • Úplata se platí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy s příslušným variabilním symbolem po předchozí vzájemné dohodě zákonného zástupce a ředitelky školy, nejdéle však do 15.dne stávajícího měsíce.

 

 

 

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

 

 • Provoz mateřské školy lze po dohodě se zřizovatelem (Město Lanškroun) omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem (na nástěnkách v šatnách dětí, na webových stránkách školy apod.).

 • Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem

přerušit nebo omezit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

 • Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 

 

Ostatní informace k organizaci v MŚ

 

 • Mateřská škola organizuje aktivity související s výchovně vzdělávací činností školy (např. předplavecký výcvik, školní výlety, exkurze.... ). Zákonní zástupci mají možnost předem se vyjádřit k zařazení dítěte do aktivity.

 • Ředitelka školy minimálně jedenkrát za rok svolává schůzku zaměstnanců školy se zákonnými zástupci dětí, na níž zákonní zástupci získávají informace ke ŠVP PV, k organizaci a celkovému dění v mateřské škole. Zákonní zástupci dětí mají možnost vznést požadavky a náměty ke vzdělávání dětí v mateřské škole.

 • V případě potřeby jsou svolávány mimořádné schůzky zákonných zástupců dětí

s pedagogickými pracovníky, případně i ostatními pracovníky školy.

 • Podněty, příp.stížnosti k práci mateřské školy je možné podávat ředitelce mateřské školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo zajistí předání nadřízeným orgánům.

 • Případné dotazy lze projednat s pedagogickým pracovníkem na třídě, osobně s ředitelkou školy nebo posílat na e-mailovou adresu: mswolkerova@inlan.cz.

 • Pedagogický pracovník je povinen reagovat na dotazy, připomínky a případně náměty k práci vhodným způsobem.

 

 

Článek 4

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ze strany školy

 

 • Mateřská škola vede evidenci úrazů, k nimž došlo při pobytu dítěte v mateřské škole.

V souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.57/2010 vyhotoví a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 • Mateřská škola zajišťuje vyhledávání, posuzování a vyhodnocení rizik a prokazatelně provádí poučení o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, které nesou zvýšená rizika, a jichž se dítě účastní po dobu pobytu v mateřské škole.

 • Děti jsou pod stálým dozorem pedagogických pracovnic, případně i pod dozorem dalších pracovnic mateřské školy.

 • Učitelky a další pedagogičtí pracovníci zodpovídají za svěřené děti po celou dobu pobytu v mateřské škole, a to od doby převzetí dětí od jeho zákonného zástupce nebo jím písemně pověřené osoby až do doby, kdy je učitelka předá zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě, případně dalšímu pedagogickému pracovníkovi školy. Zákonní zástupci nebo jím písemně pověřené osoby jsou povinny předat dítě osobně učitelce a rovněž vyzvedávají dítě osobně od učitelky.

 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) nejvýše o 8 dětí nebo b) nejvýše však o 11 dětí

 • Při zvýšeném počtu dětí při pobytu venku mimo areál mateřské školy nebo při specifických činnostech (např. sportovních) nebo v prostředí náročném na bezpečnost dětí, při výletech apod. určí ředitelka mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby byly zajištěny bezpečnost a ochrana dětí. Ve výjimečných případech určí jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, tzn. k mateřské škole.

 • Při pobytu venku pedagogický pracovník dbá na to, aby se děti pohybovaly

v bezpečné vzdálenosti od něj.

 • Nedovolí dětem zalézat do keřů, lézt na stromy, otrhávat, případně požívat rostliny

(i uvnitř mat.školy-pokojové rostliny), jejich plody a podobně.

 • Nedovolí dětem dotýkat se zvířat, případně nebezpečných zařízení či předmětů.

 • Pedagogický pracovník průběžně děti upozorňuje na možná rizika, vede děti

k ostražitosti a předcházení ohrožení zdraví dětí.

 • Mateřská škola předchází úrazům proškolením všech pedagogických a provozních pracovnic, vybavením lékárniček a potřebnými telefonními čísly pro zajištění první pomoci. V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog hlásí úraz vedení školy.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ze strany zákonných zástupců

 

 • Zákonní zástupci dítěte nebo jimi pověřené osoby zodpovídají za bezpečnost dítěte při přivádění dítěte do mateřské školy, odvádění dítěte z mateřské školy nebo při pobytu dítěte v areálu mateřské školy, včetně školní zahrady, kdy si dítě již převzali od učitelky.

 • Zákonní zástupci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nevhodné hračky, nebezpečné ozdoby ve vlasech, na krku, na rukou a a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

 • Zákonní zástupci jsou povinni uvést údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě informovat pedagogického pracovníka o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a nahlásit výskyt infekčního onemocnění.

 • Zákonní zástupci jsou povinni předávat dítě pedagogickému pracovníkovi zdravé bez typických příznaků nemocí. Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím písemně pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé či je zdravotně omezeno (úraz apod.), požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 • Do mateřské školy rovněž nemohou přivést zákonní zástupci dítě, které má ve vlasech vši. Pokud budou zjištěny ve vlasech dítěte vši, zákonný zástupce o tom bude

neprodleně informován a dítě si z mateřské školy musí odvést. Jeho povinností je dítě odvšivit, aby nedošlo k přenosu na další děti.

 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.) jsou zákonní zástupci dítěte neprodleně telefonicky vyzváni

k zajištění další zdravotní péče o dítě. Dítěti nemohou být pedagogy v průběhu dne podávány žádné léky ani jiné léčivé přípravky jako vitamíny, homeopatika, masti apod. V případě, že dítě musí léky užívat dlouhodobě (diabetes apod.), budou mu podány jen na základě písemného vyjádření lékaře s vyznačením dávkování nebo v případě ohrožení života dítěte.

 • Ve všech prostorách mateřské školy včetně školní zahrady platí zákaz kouření, požívání alkoholu a dalších návykových látek.

 • V areálu mateřské školy platí zákaz pohybu zvířat, zákaz jízdy na kole, skateboardu apod.

 • Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat provozní řád zahrady, který je k dispozici

v šatnách dětí.

 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • Mateřská škola má vypracovaný Preventivní program školy, který je součástí Školního vzdělávacího programu. Jedním z hlavních cílů je vytváření příznivého sociálního prostředí, vytváření a rozvíjení kladných vzájemných vztahů mezi dětmi, pedagogickými a ostatními pracovníky školy a vedení k prosociálnímu chování a ke zdravému životnímu stylu.

Cíle preventivního programu jsou naplňovány jednak průběžně v rámci dosahování cílů obsažených v integrovaných blocích ŠV a v rámci každodenního působení na děti. Některé cíle jsou naplňovány formou projektů a programů, které jsou zařazovány během roku.

Děti jsou vhodně seznamovány s rizikových chováním a sociálně-patologickými jevy jako jsou drogová závislost, kouření, alkoholismus, patologičské hráčství, vandalismus, kriminalita, závislost na počítači, televizi apod.

 • Je kladen velký důraz na spolupráci s rodinou dítěte a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.

 

 

Článek 5

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí i zákonných zástupců

 

 • Pedagogické pracovnice poučí děti o šetrném zacházení s majetkem školy (učebními pomůckami, hračkami, zařízením uvnitř budovy i na školní zahradě) a vedou děti ke správnému zacházení s tímto zařízením. Zároveň dbají na to, aby se děti chovaly šetrně i k přírodě.

 • Zákonní zástupci dětí a jimi písemně pověřené osoby jsou povinny chovat se v době pobytu v mateřské škole tak, aby nedocházelo k poškození majetku školy.

 • Mateřská škola je dle daného režimu uzamykána. Návštěvám odemykají zaměstnanci školy.

 • Zákonní zástupci a jimi písemně pověřené osoby vstupují do prostor určených pro vzdělávání dětí (školní zahrada, šatny dětí, herny, jídelny, spojovací hala) a chodby ve správním pavilonu, kde jsou kanceláře ředitelky školy a provozářky. Po škole se pohybují v návlecích na obuv s výjimkou vstupu do šaten a chodby v hospodářském pavilonu.

 

 

Článek 6

 

Závěrečné ustanovení

 

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dětí a jimi písemně pověřené osoby a všechny zaměstnance školy.

S vybranými částmi školního řádu jsou seznámeny děti. Forma seznámení odpovídá věku a rozumovým schopnostem dětí.

Tento řád nabývá účinnosti dne 1.9.2017 a ruší předchozí znění školního řádu č.j. 136/2016/RE.

 

 

V Lanškrouně dne 28.8. 2017

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy

 

 

 

Provozní řád

 

 

I. Informace o zařízení:

Název školy: Mateřská škola,Lanškroun,Wolkerova 85,okres Ústí nad Orlicí

Adresa školy: Wolkerova 85, Lanškroun, PSČ 563 01, okres Ústí nad Orlicí

Telefon: 465 322 596, 775 445 598

e-mail: mswolkerova@inlan.cz

Web.stránky: www.ms-wolkerova.cz

IČO:70982457

Ředitelka školy: Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

Zřizovatel školy: Město Lanškroun

Typ zařízení: mateřská škola s celodenním pravidelným provozem

Kapacita školy: 81 dětí

Provozní doba: 6.15-16.00 hodin

Využití mateřské školy pro jiné aktivity: Nepravidelné konání společných akcí pro děti

a jejich rodiče.

 

II.Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy stanoven pro každou třídu, učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Třídy jsou věkově homogenní. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru. Děti 2-3leté mají dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.

 

a) Nástup dětí:

Děti přicházejí do mateřské školy převážně do 8.00 hodin, dle potřeb zákonných zástupců (rodičů) jsou možné i pozdější příchody - je třeba je předem nahlásit, domluvit se s třídní učitelkou. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat p. učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

 

b) Spontánní, řízené a částečně řízené činnosti

Spontánní činnosti probíhají od příchodu do mateřské školy do svačiny (převážně i při pobytu venku) a po odpoledním odpočinku pokračují do konce provozní doby. Prolínají s činnostmi řízenými učitelkami a činnostmi částečně řízenými ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí. Řízené činnosti s dětmi mohou být individuální, skupinové či frontální a vycházejí ze ŠVP mateřské školy a z potřeb a zájmů dětí. U věkově mladších dětí jsou upřednostňovány činnosti individuální.

 

c) Pohybové aktivity

Pohybové aktivity probíhají denně.

-zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně - pohybové chvilky, hudebně pohybové činnosti a řízené pohybové činnosti

Pohyb je přirozenou součástí spontánních her, a je dostatečně zařazován do řízených činností a také při hrách při pobytu venku.

 

d) Pobyt venku

Pobyt venku probíhá 2 hodiny dopoledne, v odpoledních hodinách dle délky pobytu dětí v MŠ. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku je zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (silný déšť, mráz -10) a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti - vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou. Při vysokých letních teplotách děti pobývají ve stíněných místech zahrady. Herní i relaxační prvky jsou využívány vždy s ohledem na věk dětí.

K pobytu venku je využívána převážně školní zahrada, zařazovány jsou i vycházky. Údržba školní zahrady se uskutečňuje pravidelně - je osekáván trávník, je pečováno o vysazené rostliny a stromy a jsou udržovány chodníky v areálu školy.

Pískoviště jsou v letních měsících zavlažována a přerývána.

Celý areál školy je uzamykán v době, kdy se děti nepřivádějí či neodvádějí z mateřské školy. V dopoledních hodinách od 8.10 hod. do 11.00 hod. a v odpoledne od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Pravidelně jsou prováděny kontroly zahradního zařízení a hracích prvků z hlediska bezpečnosti (viz. Provozní řád zahrady MŚ).

 

e) Odpočinek,spánek

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 1 hodinu odpočívají všechny děti, dětem s nižší potřebou spánku učitelky nabídnou klidové činnosti. Některé nejstarší děti část doby tráví v doplňkových programech.

Děti odpočívají na lehátkách, která jsou skladována ve vyhrazených částech heren, na odpolední odpočinek rozkládána a po něm ihned složena na určené místo.

 

f) Stravování:

Strava je připravována ve vlastní školní kuchyni. Časový odstup jídel není větší než 3 hodiny.

Přesnídávka se podává v době od 8.30 -9.00 hodin, odpolední svačina mezi 13.55-14.25 hodin. Kuchařky připravují dostatečně pestrou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají (nejmladší děti s pomocí učitelky) a samy se obsluhují. Nejstarší děti si částečně připravují svačinku samy v jídelně. Po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené.

Obědy se vydávají od 11.30 do 12.00 hodin, polévky nalévají dětem učitelky v jídelnách z připravených polévkových mís, hlavní jídlo připravují na talíře kuchařky, věkově mladším dětem učitelky nosí jídlo na tácech do jídelen, kde si je děti odebírají, nejmladším dětem pomáhají podle potřeby učitelky a asistenti na třídě, starší děti se samy obsluhují. Děti mají možnost určit si množství jídla tak, že mohou požádat o přidání. Při obědě používají děti dle svých schopností příbory, mladší děti používají lžíci, a po jídle odnášejí nádobí a příbory na určené místo (nejmenším dětem dle potřeby pomáhají další pracovníci školy).

Naše školní kuchyně neumožňuje dietní stravování.

 

g) Pitný režim:

Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny, které si mohou samy načepovat z nádob nebo jsou nachystané v hrnečcích. Nápoje jsou obměňovány (čaje, minerálky, džusy,...), vždy je k dispozici v nádobách voda k načepování.

 

 

h) Otužování:

-pravidelné větrání tříd

-regulace přiměřené teploty termoventily na třídách

-dostatečný pobyt venku

-omývání vlažnou vodou

-účast dětí v předplaveckém výcviku v krytém bazénu

-cvičení dětí s odložením oděvu

 

III. Vhodné mikroklima, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení, hygiena, hygienická zařízení a hygienicko-protiepidemický režim

-jsou zajištěny v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu.

 

a)Vybavení

Sedací nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení a je bezpečný a stabilní. Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití, zejména pro děti ve věku od 2 do 3 let. Nejmladší děti mají vyhrazena místa na ukládání hraček a pomůcek a nádoby na ně jsou barevně odlišené.

Umývárna je vybavena dostatečným počtem umyvadel, dětských mís a sprchou ve třídách „Berušky“ a „Včelky“. Umývárna třídy „Berušky“ je také vybavena přebalovacím stolem v místě, který zajišťuje intimitu dětem při přebalování. Je taktéž opatřen krytým nášlapným odpadkovým košem na použité pleny. Škola má vyčleněný prostor (skříň v šatně dětí a přebalovací stůl) pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí (pleny, vlhčené ubrousky apod.)

 

b)Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob. Odpady jsou tříděny a ukládány na místech k tomu určených (papír, plast, kov, sklo, smíšený odpad) a pravidelně odváženy. Zbytky stravy jsou denně odváženy na základě smlouvy s odběrateli.

Znečištěné pleny se ukládají do krytého nášlapného odpadkového koše a jsou 2x denně vynášeny.

Způsob nakládání s prádlem

Použité ložní a osobní prádlo je tříděno v provozním pavilonu, použité ložní prádlo se skladuje v plastových pytlích ve skladu údržby a další prádlo v koši v prádelně. Výměna ručníků probíhá 1x za 7 dní, v případě potřeby ihned, výměna pyžama 1x za 14 dní a výměna lůžkovin 1x za 21 dní.

 

IV. Pracovní doba a čerpání pracovních přestávek zaměstnanců mateřské školy

 

Pracovní doba zaměstnanců školy činí při plném úvazku 40 hodin týdně.

U pedagogických pracovníků je stanovena na dopolední a odpolední služby. Rozvržení služeb je stanoveno na každý školní rok, služby se pravidelně střídají. Rozvrh pracovní doby zaměstnanců je stanoven v Ročním plánu mateřské školy (je přílohou Školního vzdělávacího programu).

U pedagogických pracovníků není přerušena práce z důvodu čerpání pracovních přestávek. Bez přerušení práce jim je zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo. K tomu bude využita doba stravování a odpoledního odpočinku dětí v mateřské škole.

Provozní pracovníci čerpají pracovní přestávku v délce 30 minut dle rozvržení pracovní doby. Provozní pracovníci s kratšími pracovními úvazky pracovní přestávku nečerpají.

 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinosti dne 1.9. 2017 a ruší předchozí znění provozního řádu č.j. 137/2016/ RE.

 

 

 

Dne 31.8. 2017

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY MŠ

 

Provozní řád upravuje podmínky provozu školní zahrady. Ředitelka školy vydává provozní řád školní zahrady na základě zákona č.561/2004 Sb.v platném znění (školský zákon), vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a na základě vyhlášky č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,ve znění pozdějších předpisů.

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1. Provozovatelem školní zahrady je Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí

nad Orlicí. Areál zahrady je umístěn na pozemcích školy.

Součástí zahrady v blízkosti školy jsou travnaté plochy, chodníky, okrasné stromy a keře, 1 zahradní montovaný domek, 1 dřevěný altánek, 2 pískoviště, zahradní zařízení s názvem ,,Městečko Bimbi“, ,,Tivoli“, 1 houpadlo ,,Žirafa“, 3 zahradní stoly a lavičky.

V části zahrady, kde se nachází zatravněný svah, je vybudována zahrada v přírodním stylu,

k níž náleží zahradní domek, průchozí dřevěný altán /6x5m/, 2 lavičky s opěradlem, přenosné, 4 lavičky s opěradlem zabudované do země, odpočinkové místo „studna“, proutěné iglú, velké lanové centrum, 6 vyplavených kmenů, pískoviště , terénní skluzavka, terénní schody a 3 palisády na pěstování bylinek a květin. Zahrada má okrasné a ovocné stromy a keře. V zahradě se lze pohybovat po zatravněné ploše či pískové cestě.

Zahrada slouží k naplňování cílů ŠVP mateřské školy. Zařízení školní zahrady je

určeno pro děti předškolního věku, které navštěvují naši mateřskou školu.

 

2. Provozní doba školní zahrady je stanovena v návaznosti na provoz mateřské školy,

a to v době od 6.15-16.00 hodin.

 

3. Veškerá činnost prováděná dětmi v prostorách školní zahrady je možná pouze v doprovodu

zaměstnanců školy (především pedagogických pracovníků školy) nebo zákonných

zástupců dětí, kteří nesou plnou odpovědnost za bezpečnost děti a jejich chování.

 

II. Práva a povinnosti provozovatele

 

1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka (netýká se dětí MŚ) zahrady, jestliže:

 • porušuje tento řád

 • porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy

 • poškozuje majetek provozovatele

 • způsobuje nadměrnou hlučnost

 • zakládá ohně

 • chová se hrubě, neslušně vůči ostatním návštěvníkům zahrady nebo provozovateli

 

2. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji

způsobil.

 

 

III.Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady (zaměstnanců školy, pedagogických pracovníků jiné školy, zákonných zástupců dětí, případně jimi pověřených osob, které je ve vztahu ke škole zastupují).

 

1. Návštěvník má právo užívat v souladu s provozním řádem určené prostory zahrady a jejich

vybavení.

 

2. Návštěvník je povinen:

 • seznámit se s provozním řádem a tento bezvýhradně dodržovat

 • šetřit a chránit prostory i vybavení zahrady a případně zjištěnou závadu hlásit

provozovateli

 • udržovat v čistotě a pořádku všechny prostory zahrady a v případě jejich znečištění

je povinen uvést je do původního stavu

 • opustit areál zahrady nejpozději při skončení provozní doby školy, tzn. v 16.00 hod., pokud není provozovatelem výslovně povoleno zdržovat se v areálu déle než je uvedeno v provozní době

 • dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy

 • zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu (kola, případně koloběžky, odrážedla uzamykat ke stojanům), provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu osobních věcí

 • řídit se pokyny provozovatele

 • nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil

 

Zákonní zástupci dětí nebo jimi pověřené osoby nesou plnou odpovědnost za bezpečnost dětí a jejich případné úrazy na zařízeních školní zahrady v době před předáním učitelkám školy a v době po převzetí dětí učitelek školy.

 

3. Návštěvníkům není v prostorách areálu zahrady dovoleno:

 

 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat s vybavením zahrady

 • kouřit, požívat alkohol, užívat omamné a toxické látky

 • požívat nápoje ve skleněných nádobách

 • odkládat a vyhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat zahradu a její okolí

 • vodit do prostor zahrady zvířata, zejména psy

 • jezdit v areálu zahrady na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.

 • vstupovat na zahradu, jsou-li opilí nebo podnapilí

 

 

4. Práva a povinnosti zaměstnanců školy (pedagog.i nepedagog. pracovníků) a dětí

 

 • pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a organizují

činnosti tak, aby předcházely úrazům - dále viz. Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví

 • děti mateřské školy mají povolen vstup na školní zahradu v době provozu mateřské školy, a to v době od převzetí dětí od zákonných zástupců dítěte učitelkou až do předání dítěte zákonným zástupcům či pověřené osobě, pouze v doprovodu pedagogického pracovníka naší školy a řídí se jeho pokyny

 • děti vstupují na školní zahradu ze šaten, kde se převlékají do náhradního oblečení, případně i přezouvají do určené obuvi

 • předtím, než je dětem umožněno využívat prostory zahrady a jeho zahradní zařízení, musí pedagogický pracovník provést jejich kontrolu a zjistit, zda jsou zařízení a herní prvky z hlediska bezpečnosti v pořádku

 • veškeré zjištěné závady hlásí pedagogičtí i provozní zaměstnanci ředitelce školy

 • děti mohou využívat zařízení zahrady - především zařízení ,,Městečko Bimbi“ a ,,Tivoli“, terénní skluzavku a lanové centrum- pouze tehdy, povolí-li jim to pedagogická pracovnice, která při činnostech náročných na bezpečnost musí zajišťovat přímý dozor a dopomoc dětem

 • herní i relaxační prvky jsou využívány vždy s ohledem na věk dětí

 • pedag. pracovník dovolí dětem používat skluzavky pouze v sedu, nedovolí dětem vybíhat po skluzavkách nahoru

 • do zahradních domků a altánku mohou děti vstupovat pouze s doprovodem učitelky

 • pedagogický pracovník na školní zahradě nedovolí dětem vzdálit se do prostor, kde nemá přehled o dětech (např. do keřů, živého plotu a pod.), nedovolí dětem pohybovat se v blízkosti branek plotu, které nejsou během provozu mateřské školy uzamykány

 • po skončení pobytu na školní zahradě zajistí pedagogické pracovnice, případně další pracovníci školy, úklid a pořádek veškerého náčiní a hraček, uzamykají zahradní domky

 • domovnice (školnice) denně kontroluje stav zahrady, a zapisuje provedenou kontrolu do předepsaného tiskopisu, dle potřeby v zahradě uklízí, zametá, kropí pískoviště, zalévá, ošetřuje nasazené rostliny a podobně, spolupracuje s údržbářem školy

 • pověřený zaměstnanec kontroluje stav celé zahrady (zahradní i herní prvky) jedenkrát za dva měsíce, a zjištěný stav zapisuje do předepsaného formuláře, případné závady hlásí ředitelce školy, spolupracuje s údržbářem školy

 • při využívání školní zahrady jsou děti i pracovníci školy povinni udržovat čistotu a pořádek, šetrně zacházet s veškerým zařízením a dbát na vlastní bezpečnost

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Tento provozní řád je závazný pro pedagogické pracovníky, provozní pracovníky školy, pro všechny návštěvníky a uživatele zahrady. Je pro všechny uživatele veřejně přístupný.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1.září 2017 a ruší předchozí znění provozního řádu zahrady č. j. 138/2016/RE.

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí Wolkerova 85, 563 01 Lanškroun IČ 70982457
VÝNOSY rok 2019 rok 2020
Úplata za vzdělávání 200 000 200 000
Ostatní vlastní výnosy (stravné – potraviny) 380 000 400 000
Příspěvek od zřizovatele 500 000 550 000
Dotace MŠMT 3 600 000 3 650 000
VÝNOSY CELKEM 4 680 000 4 800 000
NÁKLADY    
Náklady na energie 260 000 290 000
Ostatní provozní náklady 440 000 460 000
Náklady stravné - potraviny 380 000 400 000
Náklady hrazené z dotace MŠMT 3 600 000 3 650 000
NÁKLADY CELKEM 4 680 000 4 800 000

 

 

 

 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí Wolkerova 85, 563 01 Lanškroun IČ 70982457
VÝNOSY rok 2018
Úplata za vzdělávání 220 000
Zúčtování fondů 20 000
Ostatní výnosy 0
Ostatní vlastní výnosy (stravné – potraviny) 375 000
Příspěvek od zřizovatele 450 000
Dotace MŠMT 3 649 546
VÝNOSY CELKEM 4 714 546
NÁKLADY  
Náklady na energie 237 000
Ostatní provozní náklady 453 000
Náklady stravné - potraviny 375 000
Náklady hrazené z dotace MŠMT 3 649 546
NÁKLADY CELKEM 4 714 546

 

Rada  města Lanškrouna schválila rozpočty MŠ Wolkerova č. usnesení 670/RM/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NA ŠK.ROK 2017/18

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY