Kategorie: Dokumenty

Provozní řád

Provozní řád

 

 

I. Informace o zařízení:

Název školy: Mateřská škola,Lanškroun,Wolkerova 85,okres Ústí nad Orlicí

Adresa školy: Wolkerova 85, Lanškroun, PSČ 563 01, okres Ústí nad Orlicí

Telefon: 465 322 596, 775 445 598

e-mail: mswolkerova@inlan.cz

Webové stránky: www.ms-wolkerova.cz

IČO:70982457

Ředitelka školy: Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

Zřizovatel školy: Město Lanškroun

Typ zařízení: mateřská škola s celodenním pravidelným provozem

Kapacita školy: 81 dětí

Provozní doba: 6.30-16.30 hodin

Využití mateřské školy pro jiné aktivity: Nepravidelné konání společných akcí pro děti

a jejich rodiče.

 

II.Režimové požadavky

Režim dne je stanoven pro každou třídu, učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Třídy jsou věkově homogenní. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného relaxačního koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru. Děti 2-3leté mají dostatek času na veškeré aktivity a sebeobslužné činnosti včetně převlékání a stravování.

 

a) Nástup dětí:

Děti přicházejí do mateřské školy převážně do 8.00 hodin, dle potřeb zákonných zástupců (rodičů) jsou možné i pozdější příchody - je třeba je předem nahlásit, domluvit se s třídní učitelkou. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat p. učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

 

b) Spontánní, řízené a částečně řízené činnosti

Spontánní činnosti probíhají od příchodu do mateřské školy do svačiny (převážně i při pobytu venku) a po odpoledním odpočinku pokračují do konce provozní doby. Prolínají s činnostmi řízenými učitelkami a činnostmi částečně řízenými ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí. Řízené činnosti s dětmi mohou být individuální, skupinové či frontální a vycházejí ze ŠVP mateřské školy a z potřeb a zájmů dětí. U věkově mladších dětí jsou upřednostňovány činnosti individuální.

 

c) Pohybové aktivity

Pohybové aktivity probíhají denně.

-zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně - pohybové chvilky, hudebně pohybové činnosti a řízené pohybové činnosti

Pohyb je přirozenou součástí spontánních her, a je dostatečně zařazován do řízených činností a také při hrách při pobytu venku.

 

d) Pobyt venku

Pobyt venku probíhá 2 hodiny dopoledne, v odpoledních hodinách dle délky pobytu dětí v MŠ. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku je zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (mráz s teplotami -10 a více, silný vítr a déšť) a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V jarních a letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti - vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou. Při vysokých letních teplotách děti pobývají ve stíněných místech zahrady. Herní i relaxační prvky jsou využívány vždy s ohledem na věk dětí.

K pobytu venku je využívána převážně školní zahrada, zařazovány jsou i vycházky. Údržba školní zahrady se uskutečňuje pravidelně - je osekáván trávník, je pečováno o vysazené rostliny a stromy a jsou udržovány chodníky v areálu školy.

Pískoviště jsou v letních měsících zavlažována a přerývána.

Celý areál školy je uzamykán v době, kdy se děti nepřivádějí či neodvádějí z mateřské školy. V dopoledních hodinách od 8.10 hod. do 11.15 hod. a v odpoledne od 13.00 hod. do 14.15 hod.

Pravidelně jsou prováděny kontroly zahradního zařízení a hracích prvků z hlediska bezpečnosti (viz. Provozní řád zahrady MŚ).

 

e) Odpočinek,spánek

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 1 hodinu odpočívají všechny děti, dětem s nižší potřebou spánku učitelky nabídnou klidové činnosti. Některé nejstarší děti část doby tráví v doplňkových programech.

Děti odpočívají na lehátkách, která jsou skladována ve vyhrazených částech heren, na odpolední odpočinek rozkládána a po něm ihned složena na určené místo.

 

f) Stravování:

Strava je připravována ve vlastní školní kuchyni. Časový odstup jídel není větší než 3 hodiny.

Přesnídávka se podává v 9.00 hodin, odpolední svačina ve 14.15 hodin. Kuchařky připravují dostatečně pestrou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají (nejmladší děti s pomocí učitelky) a samy se obsluhují. Nejstarší děti si částečně připravují svačinku samy v jídelně. Po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené.

Obědy se vydávají ve 12.00 hodin, polévky nalévají dětem učitelky v jídelnách z připravených polévkových mís, hlavní jídlo připravují na talíře kuchařky, věkově mladším dětem učitelky nosí jídlo na tácech do jídelen, kde si je děti odebírají, nejmladším dětem pomáhají podle potřeby učitelky a asistenti na třídě, starší děti se samy obsluhují. Děti mají možnost určit si množství jídla tak, že mohou požádat o přidání. Při obědě používají děti dle svých schopností příbory, mladší děti používají lžíci, a po jídle odnášejí nádobí a příbory na určené místo (nejmenším dětem dle potřeby pomáhají další pracovníci školy).

Naše školní kuchyně neumožňuje dietní stravování.

 

g) Pitný režim:

Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny, které si mohou samy načepovat z nádob nebo jsou nachystané v hrnečcích. Nápoje jsou obměňovány (čaje, minerálky, džusy,...), vždy je k dispozici v nádobách voda k načepování.

 

 

h) Otužování:

-pravidelné větrání tříd

-regulace přiměřené teploty termoventily na třídách

-dostatečný pobyt venku

-omývání vlažnou vodou

-účast dětí v předplaveckém výcviku v krytém bazénu

-cvičení dětí s odložením oděvu

 

III. Vhodné mikroklima, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení, hygiena, hygienická zařízení a hygienicko-protiepidemický režim

-jsou zajištěny v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu.

 

a)Vybavení

Sedací nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení a je bezpečný a stabilní. Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití, zejména pro děti ve věku od 2 do 3 let. Nejmladší děti mají vyhrazena místa na ukládání hraček a pomůcek a nádoby na ně jsou barevně odlišené.

Umývárna je vybavena dostatečným počtem umyvadel, dětských mís a sprchou ve třídách „Berušky“ a „Včelky“. Umývárna třídy „Berušky“ je také vybavena přebalovacím stolem v místě, který zajišťuje intimitu dětem při přebalování. Je taktéž opatřen krytým nášlapným odpadkovým košem na použité pleny. Škola má vyčleněný prostor (skříň v šatně dětí a přebalovací stůl) pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí (pleny, vlhčené ubrousky apod.)

 

b)Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob. Odpady jsou tříděny a ukládány na místech k tomu určených (papír, plast, kov, sklo, smíšený odpad) a pravidelně odváženy. Zbytky stravy jsou denně odváženy na základě smlouvy s odběrateli.

Znečištěné pleny se ukládají do krytého nášlapného odpadkového koše a jsou 2x denně vynášeny.

Způsob nakládání s prádlem

Použité ložní a osobní prádlo je tříděno v provozním pavilonu, použité ložní prádlo se skladuje v plastových pytlích ve skladu údržby a další prádlo v koši v prádelně. Výměna ručníků probíhá 1x za 7 dní, v případě potřeby ihned, výměna pyžama 1x za 14 dní a výměna lůžkovin 1x za 21 dní.

 

IV. Pracovní doba a čerpání pracovních přestávek zaměstnanců mateřské školy

 

Pracovní doba zaměstnanců školy činí při plném úvazku 40 hodin týdně.

U pedagogických pracovníků je stanovena na dopolední a odpolední služby. Rozvržení služeb je stanoveno na každý školní rok, služby se pravidelně střídají. Rozvrh pracovní doby zaměstnanců je stanoven v Ročním plánu mateřské školy (je přílohou Školního vzdělávacího programu).

Pedagogičtí pracovníci mají pracovní přestávku určenu v době oběda nebo v době odpoledního odpočinku dětí. Je jim zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo.

Provozní pracovníci čerpají pracovní přestávku dle rozvržení pracovní doby. Provozní pracovníci s kratšími pracovními úvazky pracovní přestávku nečerpají.

 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 2.9. 2019 a ruší předchozí znění provozního řádu č.j. 106/2018/ RE.

 

 

 

Dne 29.srpna 2019

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy

 

print Formát pro tisk