Kategorie: Dokumenty

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

1. Tato směrnice je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

2.Tato směrnice blíže upravuje v rámci výše uvedených předpisů úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí .

 

Čl. 2 Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“)

tvoří základní částka, kterou stanoví ředitel mateřské školy na období školního roku (tzn. od 1.9.) a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci dítěte při přijetí dítěte.

 

Čl. 3 Stanovení výše skutečných průměrných neinvestičních měsíčních výdajů na dítě

 

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské .škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce.

Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítávají platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost,odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdrav.pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedag. pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

 

 

Čl. 4. Výše základní částky úplaty

 

Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního

roku stanoví pro děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Výše základní měsíční částky úplaty pro celodenní provoz je uvedena v příloze č.1 této směrnice.

 

 

Čl. 5 Placení úplaty

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle čl. 6.

 

Na vyžádání zákonného zástupce dítěte bude vystaven doklad o zaplacení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte.

 

 

 

Čl. 6 Osvobození od placení úplaty

 

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

O osvobození od placení úplaty rozhodne ředitelka mateřské školy na základě předložené žádosti zákonného zástupce dítěte (vyplnění tiskopisu MŠ) a prokázání výše uvedených skutečností.

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně o počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§123 školského zákona).

 

 

Čl. 7 Snížení úplaty

 

 

  • Pro případy dětí, jimž je docházka do mateřské školy upravena v souladu s §34 odst. 10 školského zákona (sdílená místa) a pro případy dětí, které jsou přijaty k polodenní docházce do MŠ nebo docházce omezené na 4 hodiny denně je stanovena výše úplaty nejvýše ve výši odpovídající 2/3 stanovené základní částky úplaty pro celodenní provoz.

 

  • Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

 

Úplata je snížena po prokázání výše uvedených skutečností.

Jednotlivé stanovené částky jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dokumentu.

 

 

Čl. 8 Neplacení úplaty

 

Řediteka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9. 2017 a ruší předchozí znění „Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ“ č.j. 125/2016/RE ze dne 30.6.2016.

 

 

V Lanškrouně dne 30.6.2017

 

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

 

 

print Formát pro tisk