Úvod

AKTUALITY

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vydáním usnesení vlády České republiky ze dne 26.února 2021 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností od dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

 

Na základě tohoto usnesení a po dohodě se zřizovatelem školy je Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

 

UZAVŘENA V TERMÍNU OD 1. BŘEZNA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021.

 

Mgr. Kristina Popelářová, ředitelka školy

V Lanškrouně dne 27. února 2021

SLEDUJTE NADÁLE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, DALŠÍ INFORMACE PRO VÁS BUDEME ZVEŘEJŇOVAT BĚHEM PŘÍŠTÍHO TÝDNE.

 

 

OŠETŘOVNÉ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ

Ošetřovné vyřídíte prostřednictvím formuláře ČSSZ. Škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Na základě opatření hejtmana Pardubického kraje je naše škola školou určenou pro zajištění nezbytné péče o děti za nouzového stavu.

Přijímáme děti, jejichž zákoní zástupci pracují ve vybraných profesích:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v paragrafu 115 odst.1. a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozějších předpisů,

-sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

-zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníky ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

- zaměstnanci České pošty, s.p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

DISTANČNÍ VÝUKA - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

TÉMA Č. 1: Pohádka O Červené Karkulce

                  - úkoly s termínem odevzdání naleznete v emailu

 

ÚVOD

Mateřská škola se nachází v poměrně klidné části města v blízkosti centra. Do provozu byla uvedena v roce 1977 jako závodní mateřská škola. V současné době je samostatným právním subjektem. Je příspěvkovou organizací města Lanškroun, které je jejím zřizovatelem.

Mateřská škola s celodenním provozem má tři třídy s celkovou kapacitou 81 dětí. Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní. Přízemní budova školy sestává z několika vzájemně propojených pavilonů, z nichž jsou tři určeny pro jednotlivé třídy a čtvrtý je pavilon provozní. Jednotlivé třídy s názvy Berušky, Včelky a Motýlci mají vlastní zázemí – hernu, jídelnu, šatnu, sociální zařízení včetně vlastního vchodu do budovy. Všechny prostory jsou světlé, prostorné a moderně vybavené.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem „S písničkou za poznáváním světa“. Vzdělávací program si vedle hlavního cíle - harmonického rozvoje osobnosti dítěte – klade také za cíl podporovat hudební cítění a zdraví dětí. Děti jsou do jednotlivých tříd zařazovány postupně dle věku. Naší snahou je poskytnout dětem dostatek podnětů a příležitostí k poznávání světa, vést je k samostatnosti a samostatnému rozhodování, dosahovat u nich dobrých komunikačních, předčtenářských a předmatematických dovedností tak, aby úspěšně zvládly vstup do základní školy.

Školní vzdělávací program je rozšířen o další vzdělávací a zážitkové programy a projekty. Děti se mohou účastnit např. plaveckého výcviku, během roku probíhají návštěvy filmových a divadelních představení, výlety apod.. V MŠ jsou pravidelně realizovány projekty zaměřené na podporu zdravého životního stylu, na podporu prosociálního chování dětí, multikulturní výchovu, dopravní výchovu apod. Na škole pracuje pro hudebně nadané děti pěvecký soubor „Motýlek“, jenž vystupuje při různých společenských příležitostech.

Ve škole je dětem poskytována intenzivní logopedická péče vyškolenými logopedickými asistentkami, která probíhá v úzké spolupráci s klinickými logopedy. Individuální péče je věnována také dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola disponuje rozlehlou zahradou v přírodním stylu s lanovým centrem, plavenými kládami, přírodním svahem se skluzavkou, pískovišti a dalšími dřevěnými herními prvky městečko "Bimbi" a "Tivoli". Zahrada je využívána nejen k pohybovým aktivitám, ale také k uskutečňování činností na podporu ekologického chování a dosahování přírodovědné gramotnosti. Probíhá zde i setkávání rodičů, dětí a pedagogů při společných akcích.