STRAVOVACÍ ŘÁD - MŠ Wolkerova Lanškroun 
Kategorie: Školní jídelna

STRAVOVACÍ ŘÁD

STRAVOVACÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Bod 1

Přihlašování a odhlašování na stravování se provádí osobně v MŠ nebo na telefonním čísle

465 322 596 vždy den předem do 14.00 hodin.

 

Bod 2

Při náhlém onemocnění dítěte je možné oběd první den vyzvednout od 11.00 hod. do 11.30 hod. v hospodářské budově, a to pouze do vlastních nádob (jídlonosičů). Je zakázáno vydávat obědy do skleněných nádob. Po ukončení výdeje již mateřská škola za ponechané jídlonosiče nezodpovídá. Jídlo je určené k přímé spotřebě. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

V případě delší neomluvené absence bude poplatek za stravné zrušen teprve 3.den. (viz. Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Výpis ze školského zákona a vyhlášky

Školský zákon č. 561/2004 Sb § 122 odst. 2 – dětem v mateřských školách se poskytuje hmotné

zabezpečení které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.

Vyhláška č. 107/2005 Sb. v platném znění § 4 odst. 9 – první den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt v MŠ.

 

 

Bod 3

Stravné a úplata jsou hrazeny zálohově převodem na bankovní účet MŠ. Zákonný zástupce zasílá měsíčně na bankovní účet mateřské školy zálohu ve výši 1100,- Kč. U dětí, jimž je vzdělávání poskytováno bezúplatně (§123 odst.2 školského zákona v platném znění) a v případech osvobození od placení úplaty je záloha ve výši 700,- Kč měsíčně určena na stravné. Zákonný zástupce uhradí částku tak, aby byla připsána na účet MŠ nejpozději 14. den daného měsíce. Zákonný zástupce musí uvádět jméno dítěte a variabilní symbol, který mu byl přidělen.

 

Bod 4

Čerpání stravného (aktuální přeplatek či nedoplatek) za daný měsíc bude vyvěšeno pravidelně jedenkrát měsíčně na nástěnkách v šatnách dětí. Vyúčtování bude provedeno po uzavření kalendářního roku a na konci daného školního roku. Případný přeplatek bude zaslán na bankovní účet zákonného zástupce dítěte, který bude uveden na přihlášce ke stravování.

 

Bod 5

Stravovací řád je trvale vyvěšen v šatnách dětí, v chodbě provozního pavilonu a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou s ním seznámeni na zahajovacích třídních schůzkách.

 

Irena Langrová

provozářka a vedoucí ŠJ školy

print Formát pro tisk