Zdroj: http://mswolkerova.www2.bfp.cz/skolni-jidelnaa/sravovaci-rad  •  Vydáno: 14.9.2018 15:56  •  Autor: Radka a Stáňa

Stravovací řád

STRAVOVACÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Bod 1

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. Dítě se stravuje vždy, pokud je v době podávání jídla přítomno v mateřské škole.

Odhlašování a přihlašování stravování se provádí osobně v MŠ nebo na telefonním čísle

465 322 596, změnu je třeba takto nahlásit vždy den předem do 14.00 hodin.

 

Bod 2

Při náhlém onemocnění dítěte je možné oběd první den vyzvednout od 11.15 hod. do 11.45 hod.

v hospodářské budově, a to pouze do vlastních nádob - jídlonosičů. Je zakázáno vydávat obědy do skleněných nádob nebo do různých plastových misek. Jídlo je určené k přímé spotřebě. Po ukončení výdeje již mateřská škola za jídlo ponechané v jídlonosičích v MŠ nezodpovídá. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

V případě delší neomluvené absence bude poplatek za stravné zrušen teprve 3.den. (viz. Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Výpis ze školského zákona a vyhlášky

Školský zákon č. 561/2004 Sb § 122 odst. 2 – dětem v mateřských školách se poskytuje hmotné

zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.

Vyhláška č. 107/2005 Sb. v platném znění § 4 odst. 9 – první den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt v MŠ.

 

Bod 3

Stravné a úplata jsou hrazeny zálohově převodem na bankovní účet MŠ. Zákonný zástupce zasílá měsíčně na bankovní účet mateřské školy zálohu ve výši 1100,- Kč. U dětí, jimž je vzdělávání poskytováno bezúplatně (§123 odst.2 školského zákona v platném znění) a v případech osvobození od placení úplaty je záloha ve výši 700,- Kč měsíčně určena na stravné. Zákonný zástupce uhradí částku tak, aby byla připsána na účet MŠ nejpozději 14. den daného měsíce. Zákonný zástupce musí uvádět variabilní symbol, který mu byl přidělen, případně i jméno dítěte.

 

Bod 4

Čerpání stravného (aktuální přeplatek či nedoplatek) za daný měsíc bude vyvěšeno pravidelně jedenkrát měsíčně na nástěnkách v šatnách dětí. Vyúčtování bude provedeno na konci daného školního roku tj. nejdéle k 31.8. Případný přeplatek bude zaslán na bankovní účet zákonného zástupce dítěte, který je uveden na přihlášce ke stravování.

 

Bod 5

Stravovací řád je trvale vyvěšen v šatnách dětí, v chodbě provozního pavilonu a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou s ním seznámeni na zahajovacích třídních schůzkách.

 

Irena Langrová

provozářka a vedoucí ŠJ školy