Kategorie: Dokumenty

SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

SMĚRNICE

PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

PRO   ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021

                                                             

      

                                              Úvodní  ustanovení

 

     Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí (dále jen mateřská škola) se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, zákonem č.500/2004 Sb., Správní řád v platném znění  a dále vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

                                          

                                               Organizace zápisu

 

         Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16.května. Ředitelka mateřské školy podle § 34 zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon v platném znění  stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu k podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2020/2021 a zveřejní je v místě obvyklém (budova a vývěska MŠ, úřední deska města, webové stránky mateřské školy, Městské noviny).

      Děti jsou přijímány na základě podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /dále jen žádost/ zákonného zástupce dítěte.  Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem -§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Namísto vyjádření  o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzené lékařem bude součástí přihlášky čestné prohlášení zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti dítěte. Přílohou žádosti pak bude kopie očkovacího průkazu dítěte. Další přílohou žádosti bude také prostá kopie rodného listu dítěte.

Počet přijatých dětí je vázán na kapacitu školy, její materiální, hygienické a další podmínky, individuální potřeby přijímaných dětí a jejich ochranu a bezpečnost.

 

 

Termín zápisu: 2.května – 16. května 2020

Místo zápisu: doručení dálkovým způsobem 2.5.-16.5. nebo odevzdání v budově MŠ Wolkerova 85, kancelář ředitelky 13.5. - 14.5. 2020

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí, případně i zákonných zástupců.

 

Dokumenty potřebné k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem:

 • řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte – žádost lze vyzvednout osobně v mateřské škole nebo získat na webových stránkách www.ms-wolkerova.cz
 • příloha žádosti – prostá kopie rodného listu dítěte
 • příloha žádosti – prostá kopie očkovacího průkazu dítěte
 • u cizích státních příslušníků příloha – prostá kopie dokladu oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

           

Veškerá komunikace mezi školou a zákonnými zástupci bude probíhat prostřednictvím datové schránky, e-mailem (v případě podání žádosti s uznávaným elektronickým podpisem), telefonicky, poštou nebo osobně. V případě osobního předávání dokladů či informací je třeba předem si domluvit termín s ředitelkou školy na tel. 465 322 596 nebo 775 445 598.

 

       Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

 

       Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ve správním řízení podle kritérií pro školní rok 2020-2021, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

      Ředitelka mateřské školy stanovila kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou přílohou č.2  této směrnice. Podle nich bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

V kritériích je zakotveno, že do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě  cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179, odst.3)  nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.

  

O přijetí dítěte se zdravotním postižením (děti v §16 odst.9)  rozhodne  ředitelka mateřské školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2)  v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání je od 5 let, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, tzn. je od

1. září 2020 povinné pro děti, které dosáhnou ke dni 31.8.2020 věku pěti let. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech čtyři souvislé hodiny denně. Má-li být dítě vzděláváno individuálně, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

      Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

            V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné lanškrounské mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě podané žádosti o přijetí a dle kapacity školy /nejvyššího povoleného počtu dětí/, a to dle rozvrhu provozu lanškrounských mateřských škol.

     

                                                                                 

 

                                                Rozhodnutí o přijetí

 

            Zákonní zástupci dětí budou o výsledku správního řízení písemně vyrozuměni do 30 dnů ode dne zahájení přijímacího řízení.

            Rozhodnutí o přijetí, které se vydává, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u  každého uchazeče. O registračním čísle budou zákonní zástupci informováni telefonicky ředitelkou školy. Seznam bude zveřejněn ve vývěsce mateřské školy a  na webových stránkách mateřské školy po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručováno doporučeným dopisem poštou do vlastních rukou.

    

 

                                                 

V Lanškrouně dne 9. 4. 2020

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.                                                                                                                     ředitelka mateřské školy                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

                   tel.: 465 322 596, 775 445 598

e-mail: mswolkerova@inlan.cz                                                   PSČ 563 01

___________________________________________________________________

 

Oznámení veřejnosti o konání zápisu a jeho organizaci

Příloha č.1 ,,Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro  školní rok 2020-2021“, č.j.  MSW 30/2020/RE

 

 Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

 

            Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne po dohodě se zřizovatelem, v souladu

s právními předpisy, v souladu s mimořádnými opatřeními MŠMT k zápisům do MŠ a

v souladu se směrnicí školy o přijímání k předškolnímu vzdělávání. Uskuteční se v období

od 2. května 2020 do 16. května 2020.

 

Podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobním podáním ve dnech  13.5.-14.5.2020  v budově mateřské školy v kanceláři ředitelky – po telefonické domluvě, bez přítomnosti dětí
 2. od 2.5. do 16.5. 2020 do datové schránky školy ID u6mwy4y
 3. od 2.5. do 16.5. 2020 poštou na adresu Mateřská škola, Wolkerova 85, 563 01 Lanškroun
 4. od 2.5. do 16.5. 2020 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!)  mswolkerova@inlan.cz

 

            V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude  organizován příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Tzn. je třeba se na osobním podání předem telefonicky domluvit na čísle 465 322 596 nebo 775 445 598. 

            Pokud bude podání učiněno jinou než výše uvedenou cestou (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Dokumenty potřebné k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem:

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte – žádost lze vytisknout z webových stránek školy www.ms-wolkerova.cz /rubrika Aktuality/ nebo vyzvednout přímo v mateřské škole od 20.4.2020
 • příloha žádosti – prostá kopie rodného listu dítěte
 • příloha žádosti – prostá kopie očkovacího průkazu dítěte
 • u cizích státních příslušníků příloha – prostá kopie dokladu oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

 

 

V Lanškrouně dne 9.4.2020                                                                        

Mgr. Kristina Popelářová, ředitelka školy

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85 , okres Ústí nad Orlicí

e-mail: mswolkerova@inlan.cz                                                                  

tel.: 465 322 596                                                                                               PSČ 563 01

 

 

Příloha č.2 ke směrnici ,,Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro  školní rok 2020-2021“, č.j.  MSW 30/2020/RE

 

                                                                                                                                                                                          

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

pro školní rok 2020-2021

 

      Počet přijatých dětí je vázán na kapacitu školy, její materiální, hygienické a další podmínky a s ohledem na individuální potřeby přijímaných dětí, jejich náležitou bezpečnost a ochranu zdraví s cílem zajistit jejich řádnou výchovu a vzdělávání.

 

           

 1. Přednostní přijetí mají děti, které svým trvalým pobytem (cizinci svým místem pobytu) přísluší ke školskému obvodu školy a před začátkem školního roku, tzn. ke dni 31.8.2020, dosáhnou nejméně třetího roku věku, uplatněné při zápise do dne 16.5. 2020.

           

 1. Dále se přijímají děti, které k 31.8.2020 dovršily min. 2 let věku a buď přísluší ke školskému obvodu školy nebo jsou z jiných školských obvodů. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

           

Způsob řazení dětí:

Nejdříve jsou přijímány děti splňující hledisko 1, poté děti splňující hledisko 2 řazené dle věku od nejstaršího (rok, měsíc, den). V případě stejného data narození se děti řadí podle abecedy – dle příjmení dítěte. 

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, Dis.

ředitelka školy

 

V Lanškrouně dne 9.4.2020

 

 

 

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

 

tel. 465 322 596

e-mail: mswolkerova@inlan.cz                                      563 01

 

Příloha č.3 ke směrnici „Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021“ č.j. MSW 30/2020/RE.

 

Oznámení o nahlédnutí do spisu

 

            V souvislosti s vedením správního řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání máte v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. právo seznámit se s obsahem spisu

v dané věci před vydáním rozhodnutí. Současně máte právo doložit další listinné průkazné nebo doložené materiály.

 

            Toto právo – nahlédnutí do spisu - můžete využít nejpozději do dne 20.5.2020 do 12.00 hodin v kanceláři ředitelky školy, a to po předchozí telefonické domluvě.

 

V Lanškrouně dne 9.4.2020

 

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

print Formát pro tisk