Kategorie: Dokumenty

SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

SMĚRNICE

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 

Úvodní ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí (dále jen mateřská škola) se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, zákonem č.500/2004 Sb., Správní řád v platném znění a dále vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

 

Organizace zápisu

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16.května. Ředitelka mateřské školy podle § 34 zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon v platném znění stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu k podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2019/2020 a zveřejní je v místě obvyklém (Lanškrounské listy, budova MŠ, úřední deska města, webové stránky mateřské školy).

Děti jsou přijímány na základě podání žádosti zákonného zástupce dítěte, na níž je uvedeno vyjádření o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzené lékařem včetně řádného očkování.

Počet přijatých dětí je vázán na kapacitu školy, její materiální, hygienické a další podmínky, individuální potřeby přijímaných dětí a jejich ochranu a bezpečnost. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

 

 

Termín zápisu: 13. května 2019 od 8.00 do 16.00 hod.

Místo zápisu: budova MŠ Wolkerova 85, kancelář ředitelky

Dokumenty potřebné k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem:

  • řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte s vyjádřením lékaře – žádost lze vyzvednout osobně v mateřské škole nebo získat na webových stránkách www.ms-wolkerova.cz

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • u cizích státních příslušníků doklad oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ve správním řízení podle kritérií pro školní rok 2019-2020, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Ředitelka mateřské školy stanovila kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou přílohou č.1 této směrnice. Podle nich bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

V kritériích je zakotveno, že do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179, odst.3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením (děti v §16 odst.9) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání je od 5 let, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, tzn. je od

1. září 2019 povinné pro děti, které dosáhnou ke dni 31.8.2019 věku pěti let. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech čtyři souvislé hodiny denně. Má-li být dítě vzděláváno individuálně, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné lanškrounské mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě podané žádosti o přijetí a dle kapacity školy /nejvyššího povoleného počtu dětí/, a to dle rozvrhu provozu lanškrounských mateřských škol.

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí

 

Zákonní zástupci dětí budou o výsledku správního řízení písemně vyrozuměni do 30 dnů ode dne zahájení přijímacího řízení (den zápisu).

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, které se vydává, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na dveřích budovy mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy po dobu 15 dnů.

 

 

 

V Lanškrouně dne 2. 4. 2019

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS. ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk