PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY - MŠ Wolkerova Lanškroun 
Kategorie: Dokumenty

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85,

okres Ústí nad Orlicí

 

tel. 465 322 596

e-mail: mswolkerova@inlan.cz PSČ 563 01

 

Naše č.j.:137/2016/RE

Vyřizuje: Kristina Popelářová

Vydala: Kristina Popelářová

Počet listů:3

Počet příloh:0

Spisový znak:C4

Skartační znak:A/5

Datum: 31.8. 2016 Účinnost: 1.9.2016

 

 

Provozní řád

 

 

I. Informace o zařízení:

Název školy: Mateřská škola,Lanškroun,Wolkerova 85,okres Ústí nad Orlicí

Adresa školy: Wolkerova 85, Lanškroun, PSČ 563 01, okres Ústí nad Orlicí

Telefon: 465 322 596, 775 445 598

e-mail: mswolkerova@inlan.cz

Web.stránky: www.ms-wolkerova.cz

IČO:70982457

Ředitelka školy: Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

Zřizovatel školy: Město Lanškroun

Typ zařízení: mateřská škola s celodenním pravidelným provozem

Kapacita školy: 81 dětí

Provozní doba: 6.15-16.00 hodin

Využití mateřské školy pro jiné aktivity: Nepravidelné konání společných akcí pro děti

a jejich rodiče.

 

II.Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy stanoven pro každou třídu, učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí

dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

 

a) Nástup dětí:

Děti přicházejí do mateřské školy převážně do 8.00 hodin, dle potřeb zákonných zástupců (rodičů) jsou možné i pozdější příchody - je třeba je předem nahlásit nebo zvonit. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat p. učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

b) Spontánní činnosti:

Převažují sponntání činnosti, které probíhají od příchodu do mateřské školy do pobytu venku (převážně i při pobytu venku) a po odpoledním odpočinku pokračují do konce provozní doby. Prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

c) Řízené činnosti:

Probíhají v průběhu celého dne individuální, skupinové či frontální formy práce učitelek s dětmi vycházející ze ŠVP mateřské školy a z potřeb a zájmů dětí.

 

d) Pohybové aktivity:

probíhají denně

-zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně - pohybové chvilky, hudebně pohybové činnosti a řízené pohybové činnosti

Pohyb je přirozenou součástí spontánních her, činností a je dostatečně zařazován také při hrách při pobytu venku.

 

e) Pobyt venku:

Pobyt venku je probíhá 2 hodiny dopoledne, v případě pěkného počasí i v odpoledních hodinách. Je zrušen, případně omezen pouze počasím. Jde o nevhodné počasí jako je inverze, silný déšť, mráz -10 , silný vítr, případně vysoké letní teploty apod. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti - vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

 

K pobytu venku je využívána převážně školní zahrada, zařazovány jsou i vycházky. Údržba školní zahrady se uskutečňuje pravidelně - je osekáván trávník a udržovány chodníky v areálu školy.

Pískoviště jsou v letních měsících zavlažována a přerývána. Pravidelně jsou prováděny kontroly zahradního zařízení z hlediska bezpečnosti (viz. Provozní řád zahrady MŚ).

Celý areál školy je uzamykán v době, kdy se děti nepřivádějí či neodvádějí z mateřské školy.

V dopoledních hodinách od 8.10 hod. do 11.00 hod. a v odpoledne od 13.00 hod. do 14.00 hod.

 

f) Odpočinek,spánek:

Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 1 hodinu odpočívají všechny děti, poté dětem s nižší potřebou spánku učitelky nabídnou klidové činnosti. Některé nejstarší děti část doby tráví v doplňkových programech.

 

g) Stravování:

Strava je připravována ve vlastní školní kuchyni. Svačiny se podávají v době od 8.45 -9.00 hodin, odpoledne od 14.00-14.15 hodin. Kuchařky připravují dostatečně pestrou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají (nejmladší děti s pomocí učitelky) a samy se obsluhují. Nejstarší děti si připravují svačinku samy. Po svačině odnáší nádobí na místo

k tomu určené.

Obědy se vydávají od 11.45-12.15 hodin, polévky nalévají dětem učitelky v jídelnách z připravených polévkových mís, hlavní jídlo připravují na talíře kuchařky, učitelky nosí jídlo na tácích do jídelen z kuchyně – starší děti se samy obsluhují, mladším dětem pomáhají v případě potřeby učitelky. Nejstarší děti si donesou hlavní jídlo do jídelny ke stolečku samy. Děti mají možnost určit si množství jídla tak, že mohou požádat o přidání. Při obědě používají děti dle svých schopností příbory a po jídle odnášejí nádobí a příbory na určené místo (malým dětem dle potřeby pomáhají učitelky).

 

h) Pitný režim:

Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny, které si mohou samy načepovat z nádob (mladší děti s pomocí učitelky). Nápoje jsou obměňovány (čaje, minerálky, džusy,...), vždy je k dispozici v nádobách voda k načepování.

 

 

i) Otužování:

-pravidelné větrání tříd

-regulace přiměřené teploty termoventily na třídách

-dostatečný pobyt venku

-omývání vlažnou vodou

-účast dětí v předplaveckém výcviku v krytém bazéně

-cvičení dětí s odložením oděvu

 

III. Způsob nakládání s prádlem:

-výměna ručníků 1x za 7 dní

-výměna pyžama 1x za 14 dní

-výměna lůžkovin 1x za 21 dní

 

IV. Pracovní doba a čerpání pracovních přestávek zaměstnanců mateřské školy:

 

Pracovní doba zaměstnanců školy činí při plném úvazku 40 hodin týdně.

U pedagogických pracovníků je stanovena na dopolední a odpolední služby. Rozvržení služeb je stanoveno na každý školní rok, služby se pravidelně střídají. Rozvrh pracovní doby zaměstnanců je stanoven v Ročním plánu mateřské školy (je přílohou Školního vzdělávacího programu).

U pedagogických pracovníků nebude přerušena práce z důvodu čerpání pracovních přestávek. Bez přerušení práce jim bude zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo. K tomu bude využita doba stravování a odpoledního odpočinku dětí v mateřské škole.

Provozní pracovníci čerpají pracovní přestávku v délce 30 minut - dle rozvržení pracovní doby. Provozní pracovníci s kratšími pracovními úvazky pracovní přestávku nečerpají.

 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinosti dne 1.9. 2016 a ruší předchozí znění provozního řádu č.j. 173/2015/ RE.

 

 

 

Dne 31.8. 2016

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk