Kategorie: Dokumenty

Pokyn k distančnímu vzdělávání

Pokyn ředitelky k distančnímu vzdělávání

Příloha č.1 ke Školnímu řádu č.j. MSW 113/2020/RE

 

Úvod

Tento pokyn je vydán na základě zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a na základě Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydaného MŠMT dne 23.9.2020.

 

Vymezení distančního vzdělávání

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, vyhlášených např. KHS, Ministerstvem zdravotnictví či vládním usnesením nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než poloviny dětí jedné třídy či oddělení, přičemž se jedná o děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud je z důvodu karantény nebo kvůli mimořádným plošným opatřením zakázána přítomnost dětí ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí v MŠ, přechází na distanční výuku celá škola, přičemž účastnit se jí musí děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

 

Pokud se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v situaci, kdy nejsou děti přítomné ve škole např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem.

 

 

Principy a zásady

Škola při vzdělávání na dálku dodržuje základní principy a zásady:

 

  • držíme se jasných pravidel – daných pokynem k distančnímu vzdělávání

  • zapojujeme každého a komunikujeme s dětmi a rodiči – dáváme možnost využití různých komunikačních kanálů, poskytujeme konzultace

  • podporujeme se – motivujeme děti na dálku, snažíme se o sdílení a interakci učitel-dítě-rodiče

  • monitorujeme a vyhodnocujeme – nenecháváme bez zpětné vazby splněné úlohy, abychom posilovali u dětí radost ze zvládnutého, nenecháváme bez odezvy podněty rodičů

 

 

Způsob komunikace

O tom, že prezenční výuka dotčených dětí či dětí celé školy přechází na výuku distančním způsobem, jsou rodiče informováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v evidenčním listu dítěte a prostřednictvím webových stránek školy.

Webové stránky jsou hlavním komunikačním kanálem školy pro zákonné zástupce a jejich děti v době distančního vzdělávání.

Na webové stránky jsou umísťovány informace, dokumenty, doporučení, úkoly, pracovní listy, vzdělávací videa připravená učitelkami školy a další tipy a náměty na společné aktivity dětí a rodičů. Na webových stránkách funguje odkaz padlet.com, prostřednictvím kterého lze také komunikovat, posílat vzkazy učitelkám, být ve virtuálním prostoru s ostatními dětmi, zasílat na virtuální nástěnku obrázky a fotografie.

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost připojit se k webovým stránkám, komunikace může probíhat telefonicky, případně osobně. Rodiče mohou komunikovat také v uzavřené facebookové skupině, pokud ji třída má založenu.

V případě jakýchkoliv dotazů (organizace výuky, dotazy k řešení zadaných úloh apod.) má rodič vždy možnost konzultace s třídní učitelkou či ředitelkou telefonicky či e-mailem. Škola bude přizpůsobovat distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých dětí, respektive rodičů, ale také personálním a technickým možnostem školy.

 

 

Formy vzdělávání

Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu „S písničkou za poznáváním světa“ v míře odpovídající okolnostem.

 

V MŠ nebude probíhat typická on-line výuka, kdy musí být děti digitálně připojeny ve stejný čas na stejném místě. (nebo jen ve výjimečných případech). On-line výuka je realizována tak, že učitel vyvěšuje zadání samostatné či skupinové práce prostřednictvím ICT techniky. Děti na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a ve stanoveném termínu je odevzdávají.

Z forem vzdělávání využívá škola také off-line výuku. Sem náleží plnění praktických úkolů v domácnosti, výtvarné práce, vyrábění, tvoření, didaktické úkoly, hry, grafomotorická cvičení apod.

Zadávání úloh včetně termínu plnění je zveřejňováno dvakrát týdně.

 

Děti se speciálně vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením. Podpůrná opatření spočívají mj. v poradenské pomoci školy a ŠPZ, úpravě obsahu, forem a metod vzdělávání, v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání a v dalších opatřeních uvedených v PLPP nebo IVP dítěte.

 

Absence a omlouvání z výuky na dálku

Do třídní knihy se zapisuje tak, aby bylo zřejmé, že třída či její část přešla na distanční výuku. Pokud přešla část třídy na distanční výuku, jsou zaznamenány obsahy vzdělávání obou skupin, pokud jsou odlišné. Do třídní knihy je zaznamenávána také absence dětí, která je posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. I z distanční výuky musí být dítě omluveno za stejných pravidel jako u prezenční docházky.

 

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

 

V Lanškrouně dne 15.10.2020

 

 


 

print Formát pro tisk