Dodatek č. 1 ke školnímu řádu - MŠ Wolkerova Lanškroun 
Kategorie: Dokumenty

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu

DODATEK Č.1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU -

dokumentu č.j. 136/2016/RE vydaného 31.8.2016

 

Na základě novely školského zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je školní řád školy rozšířen od 1.1.2017 o tyto skutečnosti:

 

KAPITOLA Organizace v MŠ – přivádění, předávání, vyzvedávání a omlouvání dětí

 

S účinností od 1.ledna 2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou 5.roku věku- a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhne 5. roku věku- a ještě nezahájily povinnou školní docházku (s účinnosti od 1.9.2017).

Z povinnosti předškolního vzdělávání jsou vyňaty pouze děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2).

Povinnou předškolní docházkou se rozumí pravidelná denní docházka v pracovních dnech

s výjimkou období školních prázdnin vyhlášených MŠMT. Minimální rozsah povinné docházky ředitelka školy stanovila na 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hodin.

Povinná předškolní docházka může být plněna také individuálním vzděláváním za podmínek stanovených §34 výše uvedeného školského zákona v platném znění.

 

Zákonný zástupce musí zajistit, aby dítě s povinnou předškolní docházkou docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte vždy, a to písemně s uvedením důvodu absence. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději 3 dny ode dne výzvy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence ověřuje ředitel školy její věrohodnost, řeší absenci pohovorem se zákonným zástupcem a při pokračující nepřítomnosti dítěte postupuje věc podle §34a odst.4 orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

KAPITOLA Přijímání dětí do mateřské školy

 

Odst. 1 se doplňuje první větou: S účinností od 1.1.2017 se zavádí zápis k předškolnímu vzdělávání sjednocený pro všechny mateřské školy na období konání od 2. do 16. května.

 

Tento dodatek č.1 ke školnímu řádu nabývá účinnosti dne 1.1.2017.

 

Mgr. Kristina Popelářová, ředitelka školy

print Formát pro tisk