Kategorie: Aktuality

Informace o konání zápisu a jeho organizaci

Oznámení veřejnosti o konání zápisu a jeho organizaci

Příloha č.1 ,,Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022“, č.j. MSW 58/2021/RE

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne po dohodě se zřizovatelem, v souladu

s právními předpisy, v souladu s mimořádnými opatřeními MŠMT k zápisům do MŠ a

v souladu se směrnicí školy o přijímání k předškolnímu vzdělávání. Uskuteční se v období

od 2. května 2021 do 16. května 2021.

 

Podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním ve dnech 5.5.-6.5.2021 v budově mateřské školy v kanceláři ředitelky – po telefonické domluvě, bez přítomnosti dětí

  2. od 2.5. do 16.5. 2021 do datové schránky školy ID u6mwy4y

  3. od 2.5. do 16.5. 2021 poštou na adresu Mateřská škola, Wolkerova 85, 563 01 Lanškroun

  4. od 2.5. do 16.5. 2021 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na mswolkerova@inlan.cz

 

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizován příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Tzn. je třeba se na osobním podání předem telefonicky domluvit na čísle 465 322 596 nebo 775 445 598.

Pokud bude podání učiněno jinou než výše uvedenou cestou (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Dokumenty potřebné k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem:

  • řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení lékaře o podrobení se stanovenému očkování – žádost lze vytisknout z webových stránek školy www.ms-wolkerova.cz /rubrika Aktuality/ nebo vyzvednout přímo v mateřské škole od 7.4.2021

  • příloha žádosti – prostá kopie rodného listu dítěte

  • u cizích státních příslušníků příloha – prostá kopie dokladu oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

 

 

V Lanškrouně dne 26.3.2021

Mgr. Kristina Popelářová, ředitelka školy

 

 

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85 , okres Ústí nad Orlicí

e-mail: mswolkerova@inlan.cz

tel.: 465 322 596 PSČ 563 01

 

 

Příloha č.2 ke směrnici ,,Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022“, č.j. MSW 58/2021/RE

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

pro školní rok 2021-2022

 

Počet přijatých dětí je vázán na kapacitu školy, její materiální, hygienické a další podmínky a s ohledem na individuální potřeby přijímaných dětí, jejich náležitou bezpečnost a ochranu zdraví s cílem zajistit jejich řádnou výchovu a vzdělávání.

 

 

  1. Přednostní přijetí mají děti, které svým trvalým pobytem (cizinci svým místem pobytu) přísluší ke školskému obvodu školy a před začátkem školního roku, tzn. ke dni 31.8.2021, dosáhnou nejméně třetího roku věku, uplatněné při zápise do dne 16.5. 2021.

 

  1. Dále se přijímají děti, které k 31.8.2021 dovršily min. 2 let věku a buď přísluší ke školskému obvodu školy nebo jsou z jiných školských obvodů. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

 

Způsob řazení dětí:

Nejdříve jsou přijímány děti splňující hledisko 1, poté děti splňující hledisko 2 řazené dle věku od nejstaršího (rok, měsíc, den). V případě stejného data narození se děti řadí podle abecedy – dle příjmení dítěte.

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, Dis.

ředitelka školy

 

V Lanškrouně dne 26.3.2021

 

 

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

 

tel. 465 322 596

e-mail: mswolkerova@inlan.cz 563 01

 

Příloha č.3 ke směrnici „Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022“ č.j. MSW 58/2021/RE.

 

Oznámení o nahlédnutí do spisu

 

V souvislosti s vedením správního řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání máte v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. právo seznámit se s obsahem spisu

v dané věci před vydáním rozhodnutí. Současně máte právo doložit další listinné průkazné nebo doložené materiály.

 

Toto právo – nahlédnutí do spisu - můžete využít nejpozději do dne 18.5.2021 do 12.00 hodin v kanceláři ředitelky školy, a to po předchozí telefonické domluvě.

 

V Lanškrouně dne 26.3.2021

 

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

print Formát pro tisk